ข้อมูลคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

  • คณะอนุกรรมการศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดอง

  • คณะอนุกรรมการจัดทำสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

  • คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

  • คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

  • คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ

  • คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร

  • คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ